Velkommen

Arbeider du med preshospital akutt-medisin? Da er dette siden for deg. Vi legger ut relevante linker og kommenterer saker som angår fagfeltet.

Vi ønsker at sidene skal inneholde mest mulig av det som kan være med å utvikle og engasjere ansatte i akuttmedisin.

Bruk din kunnskap, del dine erfaringer. Gi ditt innspill til hvordan sidene blir bedre gjennom en mail til: webmaster[at]rakos-helsevest.no
   
   
 

T5

 
   
   
   
 

 

 

Fakta om RAKOS.

Styret i Helse Vest vedtok i 2002 å etablere et regionalt kompetansesenter i akuttmedisin, og senteret fikk navnet "Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest", forkortet: "RAKOS". I styrevedtaket anføres følgende:

 • Det etableres et regionalt kompetansesenter i akuttmedisin i Helse Vest RHF. Kompetansesenteret legges til Helse Stavanger HF ved Sentralsjukehuset i Rogaland (nå Stavanger Universitetssjukehus "SUS")

  I brev av 16.04.02 fra Helse Vest RHF bes Helse Stavanger HF om å følge opp vedtaket med følgende utdyping av oppgaver:
    • Senteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Senteret skal arbeide i nært samarbeid med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå.

   

  På bakgrunn av sentrale føringer, styrevedtak og miljøets forventninger er RAKOS hovedmål:

  RAKOS skal gjennom kompetanseutvikling og forskning bidra til

     • større samordning,
     • faglig utvikling og
     • samarbeid

   innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen.

   RAKOS er høringsinstans i relevante saker innen prehospital virksomhet.

   Generelt

   Kontakt og koordinering av kompetansesenterets arbeid sikres gjennom nettverksforum / nettverksmøte, prosjektgrupper, forskningsråd og ved de ansattes virksomhet.

   Målet for RAKOS’ forskningsfunksjon er å initiere, støtte og delta i forskning innen akuttmedisin, samt å formidle resultatene av forskningsaktivitetene.

   Om arbeid i nettverket for prehospitale tjenester i Helse Vest ("Nettverksforun")

   RAKOS anvender nettverksorganisering som middel for å oppnå sine mål. Nettverksorganisasjonen består av formelle og uformelle samarbeidsrelasjoner mellom faglige og administrative ledere innen de ulike fagfelt som RAKOS dekker.

   RAKOS er, sammen med valgt leder for nettverksmøte, ansvarlig for koordinering og tilrettelegging for Nettverksforum.

   Arbeid i Nettverksforum bidrar til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste og beredskap i regionen, og bidrar til at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen helseregionen.

   Det avholde 3-4 nttverksmøter pr år.

   Nettverket bevilger støtte til aktuelle akuttmedisinske prosjekter.

   Seksjonsoverlege Leif Landa, Helse Fonna er pt valgt leder av Nettverksforum.(pr 1.11.09)


   Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
   Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger tlf 51513085 webmaster@rakos-helsevest.no

   Powered by: www.i-tools.no