Nye sider
Velkommen til ny lay-out på RAKOS sine nettsider. Det skal ikke være fjernet noen artikler, og de skal stort sett ligge under samme lenkene som før.

Aktuelt
Hvis dere har noe som ønskes lagt ut på nettsidene, så ta kontakt, eller send en mail til: rakos@rakos-helsevest.noRakos støttes av stiftelsen norsk luftambulanse

RAKOS forskning ved årsskiftet 2003/2004

 

Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter Helse Vest RHF (RAKOS) ble opprettet ultimo 2002, og det ble vektlagt at senteret skulle stimulere til, og koordinere akuttmedisinsk prosjektarbeid og forskning. Dette skulle gjøres gjennom å tildele midler til prosjekt innen fagutvikling, kvalitetsikring og forskning. Tildelingene innen forskning skulle primært gå til begrensede prosjekt, men også enkelte mer omfattende arbeider i form av forskningsstipendiater. Midlene skulle dels skaffes til veie gjennom faste overføringer fra Helse Vest RHF og dels fra andre aktuelle bidragsytere.

 

RAKOS har nå passert sitt første ordinære driftsår, og aktiviteten innen forskning har vært allsidig, med fokus på å starte byggingen av et sterkt forskningsmiljø. Den akademiske aktiviteten er knyttet til et professorat i akuttmedisin, en forskningskoordinator og et forskningsutvalg.

 

RAKOS har, tross nylig etablering, bidratt til oppstart av flere viktige og interessante akuttmedisinske forskningsprosjekt. Flere av disse er arbeid rundt utvikling av ny metodologi innen akuttmedisinsk forskning, der nettopp forskning, utvikling og kvalitetsforbedring knyttes tett sammen. Det ble i 2003 engasjert i alt 8 stipendiater i 7 ulike prosjekt, hvorav er 3 PhD prosjekter. Temaene spenner fra prehospital- til intensivmedisin, alle anvendt klinisk forskning med fokus på akuttmedisinske problemstillinger. Prosjektene vil ha praktisk betydning for utviklingen av akuttmedisin innen Helse Vest RHF, men også nasjonalt, og forhåpentlig internasjonalt. Ved utgangen av 2003 var en publikasjon akseptert for publikasjon og to artikler til vurdering i internasjonale medisinske tidsskrift.

 

Gjennom prosjektene er det etablert et samarbeid med Sosial- og Helsedirektoratet, Nasjonalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (NAKOS), og SINTEF, der RAKOS er tiltenkt hovedrollen som utvikler av et evalueringssystem for behovs-vurdering, effekt og effektivitet av ulike akuttmedisinske system. I dette arbeidet er både Direktoratet og SINTEF finansielle bidragsytere. RAKOS sitt ansvar er forskningsbidraget i form av metodeutvikling, en stipendiat, og prosjekt-koordinering. Videre samarbeider RAKOS forskning med de medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Odense, Danmark, og Traumeregisteret ved Ullevål Universitetssykehus.

Gjennom RAKOS forskning er det anbefalt støtte til 4 enkeltprosjekt innen Helse Vest RHF, og avholdt et 14 timers kurs for 12 deltagere i databasebygging. Det er gitt veiledning til stipendiatene innen forskningsmetode, databasekonfigurering og medisinsk statistikk.

Økonomisk har Sosial- og Helsedirektoratet, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Lærdals Fond for Akuttmedisin vært viktige bidragsytere til forskningen ut over RAKOS sine egne midler.

 

I 2004 vil RAKOS forskning arbeide for å styrke kompetansen innen anvendt klinisk akuttmedisinsk forskning. Da RAKOS er regionalt kompetansesenter med stor grad av nettverksarbeid, gjøres dette ved å etablere samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt med miljø med slik kompetanse, og å øke tilknytningen av stipendiater innen slike prosjekt.

 

I Norge drives det i dag anvendt klinisk akuttmedisinsk forskning kun i begrenset omfang. Innen dette felt er overgangen mellom forskning, utviklingsarbeid og kvalitetsforbedring mer flytende enn i andre former for medisinsk forskning.

Denne type forskning prioriteres tradisjonelt sjelden ved tildeling av midler fra etablerte bidragsytere som Norges Forskningsråd og.

 

RAKOS og Helse Vest RHF sin mulighet for å være en aktiv pådriver innen anvendt klinisk akuttmedisinsk forskning og kvalitetsforbedring er helt avhengig av at dette arbeidet stimuleres gjennom særskilte tildelinger. Dette feltet og denne kompetansen bør etableres som et ”kuvøse-område” i Helse Vest RHF, der forskningen i en etableringsperiode støttes med øremerkede midler for på et senere tidspunkt samordnes med tildelinger gjennom Samarbeidsorganet mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF.

 

 

 


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger Tlf: 51 51 30 85
rakos@rakos-helsevest.no
Powered by: www.i-tools.no