Velkommen

Arbeider du med preshospital akutt-medisin? Da er dette siden for deg. Vi legger ut relevante linker og kommenterer saker som angår fagfeltet.

Vi ønsker at sidene skal inneholde mest mulig av det som kan være med å utvikle og engasjere ansatte i akuttmedisin.

Bruk din kunnskap, del dine erfaringer. Gi ditt innspill til hvordan sidene blir bedre gjennom en mail til: webmaster@rakos-helsevest.no
 
 
 
 
 
 
 

Rakos støttes av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Helse – og sosialmessig beredskap

Etter ny lovgjeving er Helse Vest ansvarleg for spesialisthelsetenesta sin beredskapsorganisasjon.

Dette ansvaret ligg til kvart helseforetak, og bygger på prinsippa om: 

  • Ansvarsprinsippet
  • Likhetsprinsippet
  • Nærhetsprinsippet
  • Du kan lese meir om desse prinsisppar her ; ( tilvising )

RAKOS Vest skal delta i arbeidet med å sette helseforetaka sine institusjonar i stand til å stette krava i lovverket ved å:

  • Lage utdanningsplaner og program for trening av helsepersonell i beredskapsarbeidet Internt i eigen organisasjon
  • I samvirke med andre, ma. på skadestad.

Det vert lagt vekt på trening i kriseleiing, samt opplæring av utrykningsgrupper som skal sendast til skadestad. Trening må skje i samarbeid med andre etater og kommunal helseteneste.

Det er under utvikling treningssimulator til bruk ved slik utdanning.

Vidare skal det kontinuerleg gjennomførast øvingar for å takle kriser- og beredskapstilfeller.

Det vert arbeidd med å utvikle øvingsmodellar for å få best mogelege nytte av øvingar.


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger tlf 51513085 webmaster@rakos-helsevest.no

Powered by: www.i-tools.no