Nye sider
Velkommen til ny lay-out på RAKOS sine nettsider. Det skal ikke være fjernet noen artikler, og de skal stort sett ligge under samme lenkene som før.

Aktuelt
Hvis dere har noe som ønskes lagt ut på nettsidene, så ta kontakt, eller send en mail til: rakos@rakos-helsevest.noRakos støttes av stiftelsen norsk luftambulanse

Velkommen til RAKOS hjemmeside og til det virtuelle akuttmedisinske fagverksted i Helse Vest

Styret i Helse Vest vedtok i 2002 å legge Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (RAKOS) til Stavanger og Akuttklinikken. I forbindelse med etableringen ble det finansiert et professorat i fem år.

- RAKOS skal være et kompetansesenter med vekt på forskning, utvikling og kvalitetssikring for alle helseforetakene i helseregionen. Regionen har nå har fått en måte å samordne dette arbeidet på. RAKOS vil bli et viktig bindeledd til alle samarbeidspartnere, for eksempel til primærhelsetjenesten, sier Karin Sollid, direktør for Akuttklinikken.

Hvorfor et regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter?
I forbindelse med innføringen av den nye helsereformen, var det innen prehospital akuttmedisin delte meninger om hvordan denne burde organiseres. Noen miljøer gikk inn for at det burde etableres eget foretak for ambulanse- og nødmeldetjeneste innen en region – dette for å sikre en enhetlig utvikling innen regionen samt utnytte ”stordriftfordelene” både mht fag og innkjøp materiell. Andre mente et slikt ”sær-foretak” ville isolere ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste faglig sett ved å løsrive denne virksomheten fra sykehusene. Spesielt legene mente at fordelen  ved å tilhøre et medisinskfaglig miljø var svært viktig for utviklingen  av prehospital akuttmedisin - som en integrert del av spesialisthelsetjenesten
Som kjent vedtok Helse Vest at ambulanse-og nødmeldetjenesten skulle være  del av hvert sykehusforetak..

RAKOS – Helse Vest - ”Ja takk, begge deler”
Etableringen av RAKOS har som målsetting å etablere et levende og tett nettverk  innen ambulanse-, luftambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste for alle de 4 foretakene i Helse Vest. Ved å knytte fagmiljøene tettere sammen, er det flere til å dele på felles oppgaver og det er lettere å etablere en felles standard både faglig og utstyrsmessig. Dette muliggjør også samordning av felles innkjøp.
RAKOS skal være sekretariat og dermed fungere som motoren i nettverksmodellen. En skal initiere og støtte praktisk rettede prosjekter innen akuttmedisin. En del av RAKOS skal også legge tilrette for medisinsk forskning innen akuttmedisin. Det er knyttet en professor II stilling til denne virksomheten.

Etableringen
I beste ”nettverk-ånd” inviterte direktøren for Akuttklinikken i Helse Stavanger HF, (som er tillagt det administrative ansvaret for RAKOS) de andre foretakene til å utarbeide et forslag til etablering og drift av RAKOS. Denne rapporten var ferdig nov. 02  (Jfr Rapport v.6.2 og senere rettelse)
Den formelle behandlingen og de aktuelle formelle vedtak som ble gjort, kan  leses i rapporten.

Oppstart
I påvente av ansettelse av fagkoordinatorer ble stillingene besatt som kortvarige engasjement for å få i gang den faglige aktiviteten.
Det har vært avholdt nettverksmøter med deltakelse fra hele regionen. På disse har forslag til prosjekter vært drøftet og en rekke prosjekter er igangsatt etter godkjennelse i nettverksmøtet.
Se referat fra nettverksmøtene og liste over igangsatte prosjekter.
Etter hvert som stillingene nå er besatt vil en øke den faglige aktiviteten ytterligere for å nå målsettingene til kompetansesenteret.

Vi inviterer alle til innspill og diskusjon.
Send epost til rakos@rakos-helsevest.no med spørsmål og kommentarer.


Regional Akuttmedisinsk kompetansesenter
Universitetsykehuset i Stavanger 4068 Stavanger Tlf: 51 51 30 85
rakos@rakos-helsevest.no
Powered by: www.i-tools.no