Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 
Disse prosjektene er aktive:

Prosjektene ble bevilget støtte i 2003 og er under arbeid. Se og oversikten over både nye og avsluttede prosjekter.

Nr Prosjekt navn Enkel beskrivelse Sted Fagkoordinator
721901 MOM   Felles medisinsk-operativ manual for Helse Vest, med basis i nasjonal MOM RAKOS Olav Østebø
721902 EKG, trombolyse   Utvikle metodeoppsett for prehoslital trombolysebehandling i Helse Vest RAKOS Olav Østebø
721903 First respons beredskap   RAKOS Olav Østebø
721904 Resertifiserings    
prosjekt
Utvikle verktøy for resertifisering av AMK / LV-personell RAKOS Brit V. Nordbø
721905 ELI- Elektronisk indeks-prosjekt, se også prosjekt 10   Er elektronisk indeks et bedre hjelpemiddel enn papirinndeks? RAKOS Brit V. Nordbø
721906 Sykepleiefaglige funksjoner AMK Vurdere hvilke funksjoner i AMK som er rent sykepleiefaglige RAKOS Brit V. Nordbø
721907 Med.prosedyrer 
(LuftMOM)  
Samordne behandlingsprosedyrer for luftambulansetjenesten i regionen Helse Bergen Svein Arne Hapnes
721909 Samordning av utstyr i luftambulansetjenesten Samordning av utsyrsoppsett i luftambulansetjenesten Helse Bergen Svein Arne Hapnes
721910 Kvalitetsindikatorer for amb.tjenesten Definere og måle kvalitetsindikatorer for analyse med henblikk på intervensjon. På bakgrunn av samlede data utarbeides en gullstandard for tjenesten. Helse Bergen Olav Østebø
721911 Samordning av akuttmed. behandlingsprosedyrer, luftamb.tjenesten Etablering av felles behandlingsstrategier for aktuelle traumer og sykdomstilstander aktuelle for LA leger. Helse Bergen Svein Arne Hapnes
721913 Eli - Elektronisk indeks, tillegg til prosjekt nr. 0.5 Tillegg til prosjekt 721905 RAKOS Brit Nordbø
721914 Kvalitetsbasert akutt utrykning Dokumetere system for fordeling av ansvar og oppgaver mellom ambulansepersonell ved akutt utrykning. Helse Førde Olav Østebø
721915 Aktiv redningstrening  Utvikle treningsbank for redningstekniske tema. Helse Førde Olav Østebø
721916 Simulatortrening Utvikle webbasert treningssimulator for ambulansepersonell. Helse Førde Olav Østebø
721917 «Mann over bord» Utvikle kursopplegg for opphenting/redning av person i sjøen for personell tilknyttet båtambulanse. Helse Førde Olav Østebø
721919 Barna sin tryggleik i ambulansen  Øke barns sikkerhet i ambulansen ved å gi ambulansepersonell økt kunnskap og utvikle prosedyrer Helse Førde Olav Østebø
721920 Videodokumentert øving Regional AMK funksjon Tydeliggjøre mål og oppgaver med en regionalt AMK. Helse Førde Brit Nordbø
721921 Saneringskompetanse Bygge kompetanse i prehospital behandling av pasienter som har vært utsatt for gass/kjemikalier/radioaktivitet Helse Førde Terje Olav Øen
721922 Smittevern Redusere infeksjonsfaren og bedre sikkerheten ved transport av smittepasienter. Helse Førde Olav Østebø
721923 Redusere tidsforbruk startkort Vurdere nytte av startkort ved mottak av nødtelefon RAKOS Brit Nordbø
721925 Prehospital behandling av brystsmerter. Gjennomgang av gjeldende retningslinjer for prehospital brystsmerte. Kvalitetssikre seleksjon, kriterier for EKG, system for oppfølging av EKG, system for registrering av behandlingskonsek Helse Bergen Olav Østebø
721931 Standardisert skredredning for SLA Standardisere godt system for LA sin innsats i skredredning Helse Bergen Svein Arne Hapnes
721933 Effektiv opplæring - "leder ambulanse" Utvikle utdanningsopplegg for ny lederfunksjon Helse Bergen Olav Østebø
721934 AV-databank Innsamling og tilrettelegging av tilgjengelig AV-materiale Helse Stavanger Brit V. Nordbø
721935 Fagutvikling - prøvenemnder i ambulansefaget Koordinere / videreutvikle prøvenemnder i ambulansefag i regionen Helse Stavanger Olav Østebø
721936 Opplæring i luftveishåndtering Utvikle simuleringsverktøy for luftveishåndtering for regionen Helse Stavanger Olav Østebø
721937 Risikoanalyse i luftambulansetjenesten Identifisere risikoområder i dagens luftambulansetjeneste Helse Bergen Svein Arne Hapnes
721939 Utdanning og yrkesløp Helhetlig utdanningsløp for ambulansepersonell Diakonisse-hjemmet Olav Østebø
721942 AirDoc Utvikling av database for luftambualnseoppdrag Helse Bergen Svein Arne Hapnes
721943 Veilederkompetanse

Utvikling av utdanningsopplegg for veiledere i ambulansefag

Helse Stavanger Olav Østebø


 
Prosjekter:

Prosjekter i RAKOS
Prosjekter i gang...
Nye prosjekter
Avsluttede prosjekter
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no