Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Helse – og sosialmessig beredskap

Etter ny lovgjeving er Helse Vest ansvarleg for spesialisthelsetenesta sin beredskapsorganisasjon.

Dette ansvaret ligg til kvart helseforetak, og bygger på prinsippa om: 

  • Ansvarsprinsippet
  • Likhetsprinsippet
  • Nærhetsprinsippet
  • Du kan lese meir om desse prinsisppar her ; ( tilvising )

RAKOS Vest skal delta i arbeidet med å sette helseforetaka sine institusjonar i stand til å stette krava i lovverket ved å:

  • Lage utdanningsplaner og program for trening av helsepersonell i beredskapsarbeidet Internt i eigen organisasjon
  • I samvirke med andre, ma. på skadestad.

Det vert lagt vekt på trening i kriseleiing, samt opplæring av utrykningsgrupper som skal sendast til skadestad. Trening må skje i samarbeid med andre etater og kommunal helseteneste.

Det er under utvikling treningssimulator til bruk ved slik utdanning.

Vidare skal det kontinuerleg gjennomførast øvingar for å takle kriser- og beredskapstilfeller.

Det vert arbeidd med å utvikle øvingsmodellar for å få best mogelege nytte av øvingar. 
Beredskap:

Beredskap i Helse Vest
Beredskap prinsippa
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no