Interne sider
Til hovedsiden Til www.helse-vest.no
 

   This site is powered by i-tools
 

Prinsipper innafor beredskap

Ansvarsprinsippet:

  • Den som har et ansvar i en normalsituasjon skal også ha ansvaret i ekstraordinære situasjoner.
    Ansvarsprinsippet implementert på helseberedskap betyr at de ledere og deler av organisasjonen som har ansvaret for den daglige beredskapen også skal ha ansvaret ved kriser og krig.                                          Dette betyr at med mindre foretakets kriseledelse har bestemt noe annet, skal de samme personene som leder virksomheten til daglig, håndtere krisen innenfor den enhet de er ansvarlig for. (Det betyr at ledere skal håndtere kriser som faller inn under deres ansvarsområde og at foretakets direktør har det overordnede ansvaret for foretakets kriseledelse og krisehåndtering) operative ledd i organisasjonen om nødvendig styrkes og ikke erstattes av nye ledd. All varsling og rapportering internt i foretaket og til og fra eksterne samarbeidspartnere skal normalt følge ordinære varslings- og rapporteringsveier. Ved stor grad av hast kan normale varslings- og rapporteringsledd forbigås og eksterne ressurser anmodes om bistand direkte. Da skal normale varslings- og rapporteringsledd varsles/informeres så snart som mulig i ettertid.

Likhetsprinsippet

  • Likhetsprinsippet Den organisasjonen man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjonen man har under kriser). Dette betyr at alle nivåer i foretakene må implementere helseberedskap i egne planverk slik at tjenestene kan eskaleres og justeres etter behov og at det i prinsippet ikke skal etableres alternative måter å lede eller organisere arbeidet på ved kriser og krig. Basis for helseberedskapen i Helse Vest RHF skal utgjøres av den daglige beredskapen i de lokale helseforetak (HF) representert ved de somatiske og psykiatriske sykehus, helseforetaket Apotekene Vest, helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (nødmeldetjenesten), de prehospitale tjenester som bil-, båt, og luftambulansetjenesten samt de institusjoner og enkeltpersoner som har inngått avtale med Helse Vest RHF om å yte helsetjenester. En forsvarlig helseberedskap som skal bygge på likhetsprinsippet forutsetter også nært og planlagt daglig samarbeid med en rekke offentlige virksomheter og spesielt med de andre nødetatene.

Nærhetsprisnippet

  • Nærhetsprinsippet En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå. (”LEON”-prinsippet)


 
Beredskap:

Beredskap i Helse Vest
Beredskap prinsippa
Aktivitetsliste
 
RAKOS Helse Vest, Postboks 8100, RAKOS bygget - Sentralsjukehuset i Rogaland, tlf: 51 51 30 85, faks: 51 51 80 58,
e-post: rakos@rakos-helsevest.no